Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SOLID Corp., s.r.o.

Spoločnosti SOLID Corp., s.r.o., so sídlom Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 183 300, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č. 10256/V /ďalej v texte len „SOLID Corp.“ alebo tiež „Dodávateľ“/ VOP platné a účinné odo dňa: 01.05.2019

Článok 1 Definície

1.1 Pre účely VOP majú nasledujúce výrazy a pojmy nižšie uvedený význam, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak:

1.1.1 Cena – Úplná cena za Predmet dodania v zmysle kalkulácie uvedenej v Cenovej ponuke vrátane prípadnej montáže, expedičných a dopravných nákladov a prípadných doplatkov v zmysle Cenníka;

1.1.2 Cenová ponuka – ponuka vytvorená Dodávateľom na základe Dopytu Zákazníka a potvrdená Zákazníkom v zmysle týchto VOP;

1.1.3 Dopyt – žiadosť Zákazníka na vytvorenie Cenovej ponuky k Predmetu dodania, ktorý môže Zákazník zadať osobne na pobočke SOLID Corp, telefonicky, e-mailom alebo poštou adresovanou do sídla SOLID Corp s približným označením Predmetu dodania;

1.1.4 Dodávateľ alebo SOLID Corp. – obchodná spoločnosť SOLID Corp., s.r.o., so sídlom Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 183 300, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č 10256/V;

1.1.5 Koncový zákazník – koncový zákazník Podnikateľa – fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa;

1.1.6 ObchZ – zákon č. 513/1991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov;

1.1.7 Objednávka – potvrdenie Cenovej ponuky Zákazníkom, a to buď osobne v sídle Dodávateľa, e-mailom alebo poštou adresovanou do sídla Dodávateľa alebo samostatným úkonom, ktorým dôjde k objednaniu Predmetu dodania v zmysle poskytnutej Cenovej ponuky;

1.1.8 OZ – zákon. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

1.1.9 Predmet dodania – tovar a/alebo dielo (vrátane prípadných stavebných úprav, montáže a dopravných, expedičných a iných nákladov) v rozsahu potvrdenej Cenovej ponuky resp. v rozsahu uzatvorenej Zmluvy; všade tam, kde sa v týchto VOP uvádza Predmet dodania, myslí sa celý alebo v jeho časti;

1.1.10 Podnikateľ – zákazník Dodávateľa – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ObchZ alebo v zmysle Živnostenského zákona alebo v zmysle iného právneho predpisu SR a uzavrie Zmluvu v zmysle týchto VOP s Dodávateľom na dodanie Predmetu dodania pri výkone jeho podnikateľskej činnosti

1.1.11 Spotrebiteľ – Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, resp. Zmluvu v zmysle týchto VOP neuzatvára pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a vzťahujú sa na ňu právne predpisy o ochrane spotrebiteľov; Právne predpisy o ochrane
spotrebiteľov majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a Zmluvy v prípade ak druhou zmluvnou stranou je Spotrebiteľ;

1.1.12 Tovarový dobropis – doklad vystavený Dodávateľom Zákazníkovi v prípade ak došlo k chybnému objednaniu Tovaru alebo bol Predmet dodania v zmysle Cenovej ponuky dodaný nekompletný alebo poškodený;

1.1.13 VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky v účinnom znení, ktorými sa riadia právne vzťahy medzi SOLID Corp. a Zákazníkom. VOP dopĺňajú zmluvné ustanovenia Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade rozporu medzi VOP a Zmluvou majú ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP;

1.1.14 Zákazník – Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ktorý s Dodávateľom uzavrie Zmluvu v zmysle týchto VOP;

1.1.15 Zmluva – Kúpna zmluva alebo zmluva o dielo uzatvorená na základe Objednávky uskutočnenej osobne na pobočke Dodávateľa, e-mailom alebo telefonicky, ktorou došlo k objednaniu/potvrdeniu Dodávateľom vypracovanej Cenovej ponuky; Potvrdením Cenovej ponuky zo strany Zákazníka (e-mailom alebo písomne) dochádza k uzatvoreniu Zmluvy. Predmetom Zmluvy je predaj tovaru a/alebo zhotovenie a dodanie diela, prípadne tiež montáž a doprava diela, pokiaľ je tak medzi Zmluvnými stranami dohodnuté, a to v rámci predmetu podnikateľskej činnosti Dodávateľa a taktiež prípadný servis Predmetu dodania (alebo len samostatný servis v zmysle Cenovej ponuky). V niektorých prípadoch a na základe dohody Dodávateľ uzavrie so Zákazníkom písomnú zmluvu, ktorá však vždy nadväzuje na vypracovanú Cenovú ponuku;

1.1.16 Zmluvné strany – SOLID Corp. a Zákazník po tom, čo Zákazník potvrdí Cenovú ponuku Dodávateľa v zmysle týchto VOP; Živnostenský zákon – zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

1.1.17

1.1.18 Webová stránka – internetová stránka spravovaná SOLID Corp. – https://www.solidcorp.sk/;

Článok 2 Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán Zmluvy a podmienky dodávania Predmetu dodania – klimatizácie, vzduchotechnika a chladenie a prípadne tiež montáž, dopravu a/alebo pravidelný alebo jednorazový servis.

2.2 Ak Zmluva neobsahuje základné náležitosti, použijú sa základné náležitosti stanovené týmito VOP.

2.3 Zákazník akceptovaním Cenovej ponuky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a v celom rozsahu ich akceptuje. VOP v znení účinnom ku dňu uzatvorenia Zmluvy sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.4 VOP sú vždy v aktuálnom znení zverejnené na Webovej stránke a dostupné k nahliadnutiu v sídle Dodávateľa.

2.5 Podmienky odchylné od týchto VOP alebo iné vyhradené práva Zákazníka odchylné od týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, ak si ich Zmluvné strany s ohľadom na jednotlivé Objednávky samostatne dojednajú.

2.6 Tieto VOP sa vzťahujú na práva a povinnosti vzniknuté Zmluvou so všetkými Zákazníkmi okrem ustanovení Článku 10, ktorý naviac upravuje práva a povinnosti zmluvného vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy, ktorej jednou zo strán je Spotrebiteľ, kedy sa v prípade rozporu ustanovení VOP s Článkom 10 a právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľské právo, primárne použijú ustanovenia uvedeného článku a právnych predpisov.

Článok 3 Uzatvorenie zmluvy

3.1 Zákazník za účelom vytvorenia Cenovej ponuky kontaktuje Dodávateľa osobne, telefonicky, e-mailom alebo inou vhodnou formou a zadá u Dodávateľa Dopyt k vytvoreniu Cenovej ponuky. K Dopytu je Zákazník povinný predložiť všetky relevantné podklady potrebné k vyhotoveniu Cenovej ponuky. V prípade ak Zákazník nepredloží všetky potrebné podklady vyzve Dodávateľ Zákazníka k doplneniu Dopytu. Dodávateľ nie je povinný Cenovú ponuku vypracovať a zadaním Dopytu zo strany Zákazníka nevzniká žiaden záväzok Dodávateľa.

3.2 Zákazník je pre účely vytvorenia Cenovej ponuky na základe jeho Dopytu povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to bezodkladne po tom, čo o to Dodávateľ Zákazníka požiada.

3.3 Zákazník je povinný pri vytvorení Dopytu zadať pravdivé a úplné údaje v rozsahu meno a priezvisko /resp. názov/, bydlisko /resp. miesto podnikania alebo sídlo/, dátum narodenia /resp. IČO/, kontaktné údaje v rozsahu e-mail a telefónne číslo a prípadne tiež miesto dodania Predmetu dodania, ak sa líši od už zadaných údajov a takéto ich udržiavať po celú dobu existencie Zmluvy. Zákazník zadaním vyššie uvedených údajov potvrdzuje, že ním zadané údaje sú v súlade s týmto ustanovením VOP.

3.4 Na základe prijatého a úplného Dopytu Zákazníka vypracuje Dodávateľ v lehote, ktorá nepresiahne 14 dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Cenovú ponuku. Platnosť Cenovej ponuky je do dátumu uvedeného v Cenovej ponuke a ak takáto lehota na Cenovej ponuke nie je uvedená, je jej platnosť 14 dní od jej odovzdania Zákazníkovi.

3.5 Cenová ponuka Dodávateľa obsahuje úplné riešenie pre Predmet dodania vrátane prípadnej montáže, stavebnej prípravy, dopravy a iných expedičných a iných nákladov.

3.6 Rozsah Cenovej ponuky sa môže meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. Dodávateľ môže zmeniť rozsah Cenovej ponuky jednostranne len v prípade, ak pri plnení zo Zmluvy zistil, že bez úpravy rozsahu Cenovej ponuky nie je možné Predmet dodania (aj len čiastočne) uskutočniť. O jednostrannej zmene rozsahu Cenovej ponuky je Dodávateľ povinný Zákazníka bezodkladne vyrozumieť. Zákazník má právo odmietnuť Dodávateľom navrhovanú jednostrannú zmenu rozsahu Cenovej ponuky čím dôjde k jeho odstúpeniu od Zmluvy. V takom prípade má Dodávateľ nárok na náhradu tej časti Predmetu dodania, ktorú už ku dňu účinnosti odstúpenia vykonal, alebo ktorú bol pripravený vykonať nakúpením materiálov, objednaním výrobkov a pod. takto určenú časť Predmetu dodania, za ktorú Zákazník riadne zaplatí, je Dodávateľ povinný do 5 dní od úhrady Zákazníka Zákazníkovi odovzdať.

3.7 Potvrdením Cenovej ponuky v dobe jej platnosti, resp. zaslaním Objednávky v zmysle Cenovej ponuky Zákazníkom dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, ktorá je od uvedeného okamihu platná a účinná. Zákazník Cenovú ponuku potvrdí buď e-mailom alebo svojím podpisom osobne. Prejav vôle Zákazníka pri potvrdzovaní Cenovej ponuky musí byť jasný a zrozumiteľný a v prípade pochybností sa berie, že Zákazník Cenovú ponuku prijal.

3.8 Ak Zákazník prijme Cenovú ponuku po dátume jej platnosti, dôjde k uzatvoreniu Zmluvy len v prípade ak Dodávateľ výslovne prejaví vôľu byť i naďalej podmienkami Cenovej ponuky viazaný. V opačnom prípade sa prijatie Cenovej ponuky po dátume platnosti berie ako nový Dopyt Zákazníka, ku ktorému Dodávateľ v zmysle týchto VOP vypracuje novú Cenovú ponuku.

3.9 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ uvádza, že akékoľvek potvrdenie prijatia Dopytu sa nepovažuje za vznik Zmluvy. Zmluva môže byť uzatvorený len spôsobmi popísanými v tomto Článku VOP, ak sa na inom spôsobe Zmluvné strany výslovne nedohodnú.

3.10 Okrem prípadov uvedených v týchto VOP (odstúpenie alebo iné dohodnuté formy ukončenia Zmluvy) nie je možné po prijatí Cenovej ponuky, túto bezdôvodne jednostranne zrušiť.

3.11 Zákazník je oprávnený objednať Predmet dodania len spôsobom a v súlade s týmito VOP a cenovou tvorbou Dodávateľa ako je určená v Cenovej ponuke. 

Článok 4 Predmet zmluvy

4.1 Predmetom Zmluvy, je záväzok Dodávateľa riadne a včas dodať Zákazníkovi v Cenovej ponuke špecifikovaný Predmet dodania a na druhej strane záväzok Zákazníka za dodaný Predmet dodania zaplatiť riadne a včas dohodnutú Cenu.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje Predmet dodania Zákazníkovi dodať v termíne stanovenom v Cenovej ponuke. V prípade ak si je Dodávateľ vedomý možnosti omeškania s dodaním Diela v zmysle týchto VOP, upozorní na túto skutočnosť Zákazníka a zároveň jednostranne oznámi predĺženie termínu dodania maximálne však o 2 týždne. Dodávateľ sa takýmto predĺžením nedostáva do omeškania s dodaním Predmetu dodania a nezodpovedá Zákazníkovi za škodu vzniknutú v súvislosti s predĺžením termínu dodania. Ak nie je v Cenovej ponuke stanovené inak, je termín dodania 6 týždňov.

4.3 V prípade nedôvodného odmietnutia prevzatia (alebo napr. tiež nevpustenia do miesta dodania k montáži) Predmetu dodania Zákazníkom sa plnenie považuje za dodané okamihom jeho umiestnenia v skladových priestoroch Dodávateľa a zaslaním oznámenia o tejto skutočnosti Zákazníkovi s výzvou o jeho vyzdvihnutie s primeranou lehotou na vyzdvihnutie nie kratšou ako 5 dní. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený účtovať poplatok za skladné za každý deň omeškania Zákazníka s vyzdvihnutím Diela, a to vo výške 0,05 % z Ceny takto uskladneného Diela za každý deň v ktorom je Zákazník v omeškaní. Predmet dodania sa považuje za dodané jeho odoslaním Zákazníkovi alebo jeho odovzdaním Zákazníkovi v sídle (sklade) Dodávateľa, podľa dohodnutého miesta dodania.

4.4 Súčasťou Diela nie je inštalácia a montáž Predmetu dodania, pokiaľ tak nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté a v Cenovej ponuke zahrnuté.

4.5 Dodávateľ je oprávnený pozastaviť plnenie Predmetu dodania v prípade, ak sa Zákazník dostane do omeškania s úhradou akéhokoľvek záväzku voči Dodávateľovi, a to dlhšom ako 5 dní po jeho splatnosti. O prerušení plnenia Predmetu dodania Dodávateľ Zákazníka vhodným spôsobom upovedomí. Po dobu prerušenia v zmysle tohto ustanovenia sa prerušuje plynutie doby dodania v zmysle bodu 4.2 VOP.

4.6 Dodávateľ je oprávnený odoprieť dodanie Predmetu dodania Zákazníkovi v prípade, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou jeho peňažných záväzkov voči Dodávateľovi, a to aj len o jeden deň. Dodávateľ vydá Zákazníkovi Predmet dodania bezodkladne po tom, čo Zákazník splní všetky splatné peňažné záväzky.

4.7 Ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 VOP sa obdobne použije i v prípade, ak je na majetok Zákazníka začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, v prípade ak je Zákazník evidovaný ako dlžník Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo ako daňový dlžník alebo je voči nemu vedené exekučné konanie alebo ak je dôvodná obava, že Zákazník svoj záväzok na zaplatenie Ceny za Predmet dodania nesplní. V týchto prípadoch je Dodávateľ oprávnený podmieniť splnenie predmetu Zmluvy úhradou Ceny zálohovo pred započatím s dodávaním Diela. Dodávateľ v takýchto prípadoch nenesie zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody, ktorá týmto postupom Zákazníkovi vznikla.

4.8 Dodávateľ je oprávnený v prípadoch podľa bodu 4.7 VOP jednostranne od Zmluvy odstúpiť.

4.9 Ak nie je predmet Zmluvy úplný alebo je neurčitý, použijú sa primerane ustanovenia VOP, aby sa tak neúplný alebo neurčitý predmet Zmluvy doplnil. Obdobne sa postupuje aj v prípade výkladových rozporov.

Článok 5 Cena

5.1 Cena Diela zodpovedá cene uvedenej v Cenovej ponuke, a to vrátane ceny za prípadnú stavebnú prípravu, montáž, dopravu a expedičné a iné náklady.

Článok 6 Platobné podmienky

6.1 Platba vopred – platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe Dodávateľom vydanej zálohovej (proforma) faktúry. Dodávateľ je povinný započať s plnením Predmetu dodania až po pripísaní Platby vopred na jeho účet, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú alebo ak je to v súlade s týmito VOP. Dodávateľ je povinný najneskôr spolu s plnením Predmetu dodania Zákazníkovi doručiť i daňový doklad k Cene zaplatenej vopred.

6.2 Platba na základe faktúry – Cena je splatná na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej Dodávateľom najneskôr do 15 dní od dodania Diela. Splatnosť faktúry je minimálne 7 dní od jej vystavenia avšak vždy podľa údaja o dátume splatnosti v zmysle vystavenej faktúry, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Maximálna povolená splatnosť faktúry závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne Zákazníka pri predchádzajúcej spolupráci Zmluvných strán.

6.3 Platba v hotovostiv ojedinelých prípadoch je možné Cenu uhradiť i v hotovosti v sídle Dodávateľa, avšak len v prípade ak celková Cena za Predmet dodania dodaného v zmysle Cenovej ponuky nepresiahne sumu 5 000,- € (s DPH).

 6.4 Dodávateľ je povinný vystaviť Zákazníkovi daňový doklad na Cenu, ktorý obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky vrátane identifikačných údajov Zákazníka v zmysle údajov registrovaných v príslušnej zákonnej evidencii Zákazníka, referenciu na Cenovú ponuku, prípadne Dodací list alebo číslo Objednávky/Zmluvy a iné údaje medzi Zmluvnými stranami dohodnuté. V prípade platby podľa bodu 6.3 je okrem faktúry Dodávateľ povinný vystaviť Zákazníkovi Cash doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti vrátane uvedenia identifikácie faktúry, ktorá má byť takouto formou uhradená.

6.5 Úhrada dobropisu – Dodávateľ vystaví Zákazníkovi dobropis v prípade, ak dôjde z akéhokoľvek zákonného dôvodu k zníženiu Ceny za Predmet dodania, ktorá bola Dodávateľom Zákazníkovi riadne daňovým dokladom vyúčtovaná. Dodávateľom vystavený dobropis bude primárne uhradený jeho započítaním s faktúrou vystavenou Zákazníkovi. V prípade ak v dobe splatnosti Dobropisu, nemá Zákazník neuhradené splatné i nesplatné faktúry, Dodávateľ je povinný sumu dobropisu Zákazníkovi v lehote 15 dní od uplynutia splatnosti Dobropisu uhradiť.

6.6 Zákazník môže Dodávateľa požiadať o zasielanie

Článok 7 Prevzatie Predmetu dodania a prechod nebezpečenstva vzniku škony na Predmete dodania

7.1 Dodávateľ po tom čo je pripravený plniť Predmet dodania oznámi bezodkladne túto skutočnosť Zákazníkovi.

7.2 Predmet dodania je považovaný za dodaný v zmysle dohody Zmluvných strán ak:

7.2.1 je pripravený na vyzdvihnutie v sídle Dodávateľa alebo

7.2.2 je odovzdaný na prepravu dopravcovi (kuriérovi) alebo

7.2.3 prepravu vykoná Dodávateľ vo svojom mene do sídla Zákazníka alebo na iné určené miesto (pobočku/sklad Zákazníka) alebo

7.2.4 montážou Predmetu dodania v zmysle dohody Zmluvných strán alebo

7.2.5 každým samostatným vykonaním servisu v zmysle Zmluvy.

7.3 V prípade, ak je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté, že Predmet dodania Zákazník prevezme v sklade Dodávateľa, zaväzuje sa Zákazník Predmet dodania prevziať v lehote 3 dní od oznámenia vyhotovenia Diela, a to v pracovnom čase skladu., ktorá mu bude vo výzve podľa bodu 7.1 Dodávateľom oznámená.

7.4 V prípade ak sa Zmluvné strany dohodli, že Predmet dodania bude Zákazníkovi prepravený na určené miesto (a to či už v zmysle bodu 7.2.2 alebo 7.2.3 VOP), je Dodávateľ povinný Predmet dodania dať na prepravu v lehote do 3 dní od oznámenia podľa bodu 7.1 VOP, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.5 O dodaní Predmetu dodania spíšu Zmluvné strany Dodací list, ktorý bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach určený po jednom vyhotovení každej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sú vzájomne povinné Dodávací list a správnosť údajov v ňom uvedených potvrdiť. Povinnou náležitosťou Dodacieho listu je údaj o množstve, druhu a identifikácie Predmetu dodania vrátane dňa a miesta jeho dodania.

7.6 Dátumom predaja je dátum kedy bol Predmet dodania Zákazníkovi odoslaný, prípadne kedy si Zákazník Predmet dodania vyzdvihol, resp. okamihom neodôvodneného odmietnutia Predmetu dodania Zákazníkom prevziať. Uvedený dátum sa zhoduje s dátumom uvedenom na daňovom doklade vystavenom na Cenu.

7.7 Zákazník je pri prevzatí Predmetu dodania povinný bezodkladne skontrolovať množstvo, typ, špecifikáciu a bezvadnosť Predmetu dodania, a to tak, aby zistil všetky vady Predmetu dodania, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave Predmetu dodania, pokiaľ prepravu sám nevykonal. Za prepravu vykonanú Dodávateľom sa nepovažuje preprava Predmetu dodania za použitia tretieho dopravcu.

7.8 V prípade ak Zákazník prevezme zjavne poškodený alebo nefunkčný Predmet dodania, je Zákazník povinný postupovať v súlade s týmito VOP a ustanoveniami právnych predpisov o uplatnení nárokov z vád tovaru.

7.9 Pri akejkoľvek nezhode Predmetu dodania s Cenovou ponukou je Zákazník povinný označiť v Dodacom liste rozsah nezrovnalosti, označiť pozíciu a stručne ju špecifikovať. Zákazník požiada vodiča prepravovaného tovaru alebo zamestnanca Dodávateľa pri montáži o potvrdenie takto vyznačeného Dodacieho listu. V prípade ak vodič alebo zamestnanec Dodávateľa odmietne potvrdiť takto vyznačený Dodací list, kontaktuje Zákazník bezodkladne Dodávateľa.

7.10 Zákazník je povinný najneskôr pri prevzatí Predmetu dodania oboznámiť sa so záručnými podmienkami Predmetu dodania, ak sa záruka poskytuje a s návodom na použitie (prípadne montáž), ak sú takéto k Predmetu dodania priložené. V prípade ak Zákazník poruší túto povinnosť v dôsledku čoho dôjde k poškodeniu Predmetu dodania, jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä v dôsledku nesprávnej manipulácie s ním alebo ak sa v dôsledku nesprávneho používania Predmetu dodania vyskytne na ňom vada, ktorá by sa pri obvyklom alebo riadnom užívaní nevyskytla, Dodávateľ za takéto vady nezodpovedá.

7.11 Vlastnícke právo k Predmetu dodania prechádza na Zákazníka okamihom jeho dodania bez ohľadu na to, či Zákazník za Predmet dodania zaplatil dohodnutú Cenu alebo či mu bol Predmet dodania dodaný.

7.12 Nebezpečenstvo škody na Predmete dodania prechádza z Dodávateľa na Zákazníka okamihom jeho odovzdania Zákazníkovi a v prípade kedy je Dodávateľ v zmysle Zmluvy povinný Predmet dodania odoslať/prepraviť na miesto určené v Zmluve, odovzdaním Predmetu dodania prvému dopravcovi. V prípade podľa Článku 4 bodu 4.3 VOP prechádza nebezpečenstvo škody na Predmete dodania z Dodávateľa na Zákazníka okamihom uplynutia poskytnutej lehoty na jeho vyzdvihnutie.

Článok 8 Reklamačný poriadok – vady Predmetu dodania a záruka na akosť

8.1 Pravidlá reklamačného konania podľa týchto VOP platia zhodne ako pre reklamáciu vád dodaného Predmetu dodania, za ktoré Dodávateľ zodpovedá zo zákona, tak pre reklamáciu vád Predmetu dodania, za ktorého akosť Dodávateľ prevzal záruku nad rámec zákona. K reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované, v opačnom prípade bude musieť Spotrebiteľ v prípade pochybností preukázať iným spôsobom, že reklamovaný tovar nadobudol od Dodávateľa.

8.2 Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 dní od prevzatia Predmetu dodania, oznámiť Dodávateľovi všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti riadne a včas zistiť. Zistené vady je nutné riadne zdokumentovať (vyhotoviť fotodokumentáciu) a s riadne vyplneným reklamačný tlačivom zaslať Dodávateľovi v súlade s týmito VOP. Vady reklamované po tomto termíne, alebo vady zdokumentované na už namontovaných a/alebo inak upravovaných výrobkoch nie je Dodávateľ povinný uznať.

8.3 V prípade riadne uplatnenej a Dodávateľom uznanej reklamácie Dodávateľ Zákazníkovi Predmet dodania vymení, opraví alebo dodatočne dodá chýbajúcu časť Predmetu dodania. Výber postupu pri vybavení reklamácie je na výlučnom rozhodnutí Dodávateľa. V prípade, ak nie je možný postup podľa predchádzajúcej vety z akéhokoľvek dôvodu, Dodávateľ vydá Zákazníkovi Tovarový dobropis a prípadne postupuje podľa Článku 6 bodu 6.5 VOP.

8.4 Dodávateľ nezodpovedá za škodu na Predmete dodania, vady Predmetu dodania, zmenu funkčných vlastností Predmetu dodania a iné, pokiaľ sú tieto spôsobené jeho nesprávnym skladovaním, neodborným a nesprávnym používaním Predmetu dodania v rozpore s poskytnutým návodom a inštrukciami, vonkajšími udalosťami a vplyvmi bez súvisu s vlastnosťami Predmetu dodania a chybnou manipuláciou zo strany Zákazníka alebo Koncového zákazníka. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani prípadná poskytnutá záruka. Dodávateľ nezodpovedá ani za vady Predmetu dodania v prípade, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak bol ošetrovaný nevhodnými čistiacimi prostriedkami, ak došlo k jeho poškodeniu vplyvom vyššej moci alebo ak Zákazník alebo jeho Koncový zákazník manipuloval s Predmetom dodania v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami Dodávateľa.

8.5 Pokiaľ Dodávateľ nevykonal montáž Predmetu dodania (montáž nebola súčasťou dodávky zo strany Dodávateľa), Zákazník si nemôže uplatniť nároky z vád, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže.

8.6 Zákazník môže uplatniť vady Predmetu dodania a nároky z vád Predmetu dodania v pracovných dňoch v pracovnej dobe Dodávateľa písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky za použitia kontaktných údajov Dodávateľa. Pri uplatnení vád a nárokov z vád Predmetu dodania poskytne Zákazník všetky relevantné podklady, a to najmä dodací list, faktúru, fotodokumentáciu vady a pod.

8.7 Zákazníkovi patria nároky z vád Predmetu dodania v zmysle ObchZ, okrem prípadov kedy je Zákazník zároveň Spotrebiteľom, keď v takom prípade sa uplatnia nároky z vád v zmysle OZ, prípadne iných právnych predpisov spotrebiteľského práva.

8.8 Dodávateľ poskytuje ku Predmetu dodania záruku za akosť, ktorou preberá záväzok, že dodaný Predmet dodania bude po stanovenú dobu spôsobilé pre použitie k dohodnutému alebo obvyklému účelu, tzn., že dodaný Predmet dodania si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti, a to v dĺžke trvania uvedenej jednostrannom vyhlásení Dodávateľa alebo v Zmluve alebo vyznačenej v priloženom záručnom liste, ktorá v prípade plnenia v prospech Spotrebiteľa musí byť stanovená minimálne v rozsahu záručnej doby stanovenej právnymi predpismi.

8.9 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Predmetu dodania Zákazníkom.

8.10 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Predmetu dodania alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s Predmetom dodania, použitím Predmetu dodania v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, Vyššou mocou alebo inými skutočnosťami, ktoré podľa týchto VOP zbavujú Dodávateľa zodpovednosti za vady. Dodávateľ nie je povinný poskytovať záruku za akosť Podnikateľom.

8.11 Práva zo zodpovednosti za vady Predmetu dodania si musí Spotrebiteľ uplatniť v poskytnutej záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady Predmetu dodania zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, ktorá plynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia.

Článok 9 Reklamačný poriadok – uplatnenie a vybavenie reklamácie

9.1 Spotrebiteľ je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená.

9.2 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne v pracovných dňoch v prevádzkových časoch Dodávateľa v jeho sídle písomne alebo prostredníctvom e-mailu zaslanom na e-mailovú adresu: klimatizácia@solidcorp.sk.

9.3 Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré je Dodávateľ povinný doručiť Spotrebiteľovi najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

9.4 Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie označiť nárok, ktorý v dôsledku výskytu vady uplatňuje. Spotrebiteľ má nárok vybrať si z týchto spôsobov vybavenia reklamácie:

9.4.1 oprava Predmetu dodania, ak Spotrebiteľ uvedie adresu nehnuteľnosti kde došlo k zabudovaniu výrobku; Spotrebiteľ má pri splnení uvedených podmienok právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady;

9.4.2 výmena Predmetu dodania (alebo jeho časti) oproti jeho oprave, v prípade, ak Dodávateľovi s uvedeným spôsobom nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Predmetu dodania alebo závažnosť poruchy; Dodávateľ je tiež povinný prihliadať na to, aby ani Spotrebiteľovi neboli týmto spôsobom spôsobené závažné ťažkosti;

9.4.3 vrátenie ceny Predmetu dodania: ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Predmetu dodania alebo má právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Ceny. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9.4.4 vyplatenie primeranej zľavy z ceny Predmetu dodania, ak ide o iné neodstrániteľné vady.

9.5 Spotrebiteľ má právo kedykoľvek kontaktovať Dodávateľa s otázkami súvisiacimi s reklamáciou, okrem iného i preveriť stav svojej reklamácie.

9.6 Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu Spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia Spotrebiteľom. Vybavená reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Predmetu dodania, výmenou Predmetu dodania, vrátením ceny Predmetu dodania, vyplatením primeranej zľavy z ceny Predmetu dodania, odoslanie písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, bez toho, aby bola reklamácia vybavená, má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Predmetu dodania za nový. Dodávateľ nie je viazaný spôsobom vybavenia reklamácie, ktorú si pri zadávaní reklamácie zvolil Spotrebiteľ, je však povinný uvedený spôsob uprednostniť, ak je to vzhľadom na dané reklamačné konanie primerané.

9.7 Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade, ak úmyselne uplatní u Dodávateľa reklamáciu, o ktorej vie, že je neopodstatnená, pretože ide o vady vzniknuté za okolností uvedených v bode 8.4 a 8.5 VOP, za ktoré Dodávateľ nezodpovedá, môže si Dodávateľ uplatniť u Spotrebiteľa nárok na náhradu škody, ktorá mu postupom Spotrebiteľa v súvislosti s uplatnením reklamácie vznikla.

Článok 10 Ustanovenia o spotrebiteľoch

10.1 Dodávateľ Spotrebiteľa poučuje, že plnenie poskytované na základe Cenovej ponuky je odplatné a Spotrebiteľ sa zaväzuje potvrdením Cenovej ponuky zaplatiť Cenu za Predmet dodania vo výške uvedenej v Cenovej ponuke a za podmienok podľa týchto VOP. V Cene sú zahrnuté všetky poplatky a náklady, ktoré s plnením podľa Zmluvy môžu vzniknúť.

10.2 V prípade akýchkoľvek nedostatkov či nezrovnalostí v plnení zo Zmluvy Dodávateľom je Spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na Dodávateľa, a to najmä osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom.

10.3 Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, nakoľko plnenie Zmluvy je v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) uvedeného zákona vylúčené ako plnenie pri ktorom nemožno od zmluvy aj keď uzavretej distančným spôsobom odstúpiť.

10.4 V prípade, ak nie je Spotrebiteľ spokojný s kvalitou plnenia Dodávateľa, resp. ak nie je spokojný s jednaním Dodávateľa alebo so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo keď sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť na účely alternatívneho riešenia takéhoto sporu podľa zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, obrátiť sa na niektorých zo subjektov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, aktuálny zoznam je k nájdeniu tu: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov alebo prostredníctvom ODR platformy Európskej únie na riešenie spotrebiteľských sporov podaním sťažnosti tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main .home2.show

10.5 Ďalšie informácie ohľadne podmienkach platformy alternatívneho riešenia sporov môže Spotrebiteľ získať tu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov.soi

10.6 Ak nedôjde k riešeniu sporu podľa predchádzajúceho ustanovenia, majú Zmluvné strany právo obrátiť sa s návrhom na miestne a vecne príslušný všeobecný súd. Miestna príslušnosť sa bude riadiť aktuálnym bydliskom Spotrebiteľa.

10.7 Kontrolným orgánom vnútorného trhu vo veciach ochrany Spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý je príslušný vykonávať kontrolu a dozor nad dodržiavaním ochrany práv spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. č. +421 258 272 132, www.soi.sk

10.8 Dojednania VOP obsahujúce špecifickú úpravu práv Spotrebiteľa, prípadne právne predpisy, majú vo vzťahu k Spotrebiteľovi prednosť pred tými ustanoveniami VOP alebo Zmluvy, ktoré by s nimi boli v rozpore.

10.9 Ak tieto VOP neobsahujú všetky údaje uvedené v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov /najmä § 10a a nasl./, alebo iné informácie, ktoré je Dodávateľ Spotrebiteľovi povinný poskytnúť v súlade s právnymi predpismi, budú tieto údaje oznámené Spotrebiteľovi v textovej podobe najneskôr v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

Článok 11 Ostatné dojednania

11.1 Dodávateľ má právo zverejniť informáciu o tom, že Podnikateľ sa stal partnerom Dodávateľa a použiť údaje uvedené v záhlaví Zmluvy, verejne dostupné údaje, logo Podnikateľa (ak takým logom Podnikateľ disponuje) a prípadne tiež recenziu napísanú Podnikateľom, s čím Podnikateľ výslovne súhlasí a udeľuje Dodávateľovi nevýhradný a územne neobmedzený súhlas. Recenziu a údaje o Spotrebiteľovi, ktorý je Zákazníkom Dodávateľa môže Dodávateľ uverejniť len s k tomu určeným súhlasom takéhoto Zákazníka, ktorý je kedykoľvek odvolateľný Spotrebiteľom.

11.2 Zákazník je oprávnený zverejniť informácie uvedené v bode 11.1 o Dodávateľovi, len v prípade udelenia súhlasu k takémuto zverejneniu zo strany Dodávateľa. Takto udelený súhlas je kedykoľvek aj bezdôvodne odvolateľný.

11.3 Podnikateľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli na Predmete dodania neodbornou montážou alebo iným zaobchádzaním s Predmetom dodania pri dodávaní Koncovému zákazníkovi.

11.4 Dodávateľ má v prípade omeškania Zákazníka s úhradou riadne vyúčtovanej Ceny nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, a to za každý (aj začatý) deň omeškania.

11.5 Ak niektorá Zmluvná strana nie je schopná plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo z týchto VOP alebo je v omeškaní z dôvodu, že nastali okolnosti, ktoré objektívne nemohla ovplyvniť a ktoré nemohla objektívne predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len „Vyššia moc“), potom táto Zmluvná strana nebude považovaná za stranu, ktorá by bola v omeškaní alebo iným spôsobom porušila povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, a nebude povinná plniť svoje záväzky po dobu trvania pôsobenia Vyššej moci. Pôsobenie Vyššej moci je dotknutá Zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.

11.6 Za Vyššiu moc sa považujú najmä (nie však výlučne) prírodné katastrofy (napr. zemetrasenie, výbuch sopky, pád meteoritu, potopa, zosuv pôdy, tsunami a iné), nepriaznivé vplyvy počasia (napr. snehová kalamita, dlhotrvajúce intenzívne dažde a iné), neovplyvniteľné chovanie ľudí (napr. vojna, štrajk, občianske nepokoje, teroristický úrok, sabotáže a iné), ďalšie objektívne okolnosti na strane Dodávateľa (napr. epidémia, pandémia, dlhodobé ochorenie riadiaceho pracovníka Dodávateľa /dlhšie ako 30 dní/, dopravná nehoda, požiar, iné škodová udalosť, nedostupnosť materiálu potrebného na plnenie Predmetu dodania, dlhodobá nedostupnosť dodávaných výrobkov od dodávateľov Dodávateľa /dlhšia ako 30 dní/, nemožnosť zabezpečenia dopravy a iné) a taktiež akákoľvek skutočnosť pri ktorej dôjde k zničeniu alebo poškodeniu Predmetu dodania bez zapríčinenia na strane Dodávateľa.

11.7 V prípade, ak Vyššia moc pôsobí dlhšie ako 60 dní, je Zmluvná strana, ktorá nie je priamo dotknutá pôsobením vyššej moci, oprávnená ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou s 10 (desať) dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede dotknutej Zmluvnej strane.

Článok 12 Dôverné informácie

12.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky informácie, ktoré sa pri plnení alebo v súvislosti s plnením Zmluvy dozvedia, majú dôverný charakter alebo predstavujú obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dôverné informácie„).

12.2 Za Dôverné informácie sa považujú všetky informácie poskytnuté vedome či nevedome v ústnej alebo v písomnej forme, ktoré súvisia s podnikaním alebo činnosťou a službami Zmluvných strán, pričom za Dôverné informácie sa považujú najmä, nie však výlučne:

12.2.1 databázy a údaje o konečných zákazníkoch,

12.2.2 informácie, ktoré majú povahu obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka;

12.2.3 informácie o právach duševného vlastníctva Zmluvných strán vrátane prebiehajúcich konaní a konaní v prípravnej fáze týkajúcich sa práv duševného vlastníctva;

12.2.4 informácie o marketingovej stratégii Zmluvných strán;

12.2.5 ekonomické údaje obsahujúce najmä finančné plány, ekonomické výsledky, výnosy, rozpočty, finančné výkazy, účtovné výkazy, výška akýchkoľvek vzájomných platieb, obsah Zmluvy a pod.;

12.2.6 obchodné plány a stratégie Zmluvných strán;

12.2.7 kontaktné údaje a iné informácie o klientoch, obchodných partneroch, zamestnancoch alebo tretích osobách, databáza obsahujúca tieto kontakty alebo iný obdobný druh informácií.

12.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP znamená najmä povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by boli Dôverné informácie akoukoľvek formou oznámené alebo sprístupnené tretej osobe alebo by boli Dôverné informácie využité v rozpore s ich účelom pre vlastné potreby alebo potreby tretej osoby alebo by bolo umožnené tretej osobe akékoľvek využitie týchto Dôverných informácií.

12.4 Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť Dôverné informácie svojim zamestnancom, ktorí sa potrebujú s nimi oboznámiť na účely plnenia svojich povinností podľa Zmluvy; Zmluvné strany sú povinné zaviazať svojich zamestnancov k ochrane Dôverných informácií v rovnakom rozsahu, ako je upravená v tomto článku.

12.5 Povinnosť Zmluvných strán chrániť Dôverné informácie podľa tohto článku sa nevzťahuje na prípady, keď

12.5.1 informácie sú verejne prístupné alebo známe v čase ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejné sprístupnenie či známosť nenastala v dôsledku porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo

12.5.2 povinnosť sprístupniť Dôverné informácie vyplýva zo zákona, iného právneho predpisu alebo z právoplatného rozhodnutia súdu, rozhodcovského orgánu alebo správneho orgánu alebo

12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať záväzky vyplývajúce z tohto článku Zmluvy bez časového obmedzenia aj po zániku Zmluvy.

12.7 Uvedené ustanovenie sa nepoužije na zmluvné vzťahy uzavreté so Spotrebiteľmi.

Článok 13 Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy

13.1 Zmluva zaniká:

13.1.1 ukončením podnikania jednej zo strán,

13.1.2 ak niektorá zo strán zanikne bez právneho nástupcu / smrťou Spotrebiteľa

13.1.3 na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

13.1.4 Odstúpením niektorej zo Zmluvných strán zo zákonných dôvodov v spojení s týmito VOP.

13.2 Podmienky odstúpenia od Zmluvy s Podnikateľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami ObchZ a týmito VOP.

13.3 Podmienky odstúpenia od Zmluvy so Spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami OZ a týmito VOP.

13.4 Odstúpenie od Zmluvy je možné učiniť výlučne jeho písomným zaslaním druhej zmluvnej strane a je účinné odo dňa jeho doručenia.

Článok 14 Ochrana osobných údajov

14.1 SOLID Corp. je pri spracúvaní osobných údajov Zákazníkov v postavení Prevádzkovateľa. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníkov, účelu ich spracúvania ako aj o právach Zákazníkov ako dotknutých osôb sú dostupné v Informačnej povinnosti určenej pre zákazníkov, ktorá sa vždy v aktuálnej verzii nachádza v sídle Dodávateľa a je voľne Zákazníkom dostupná k nahliadnutiu ako je i zverejnená na webovej stránke.

Článok 15 Záverečné ustanovenia

15.1 SOLID Corp. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka. O akejkoľvek zmene VOP je Dodávateľ povinný Zákazníka aspoň 10 dní pred účinnosťou VOP upovedomiť. Nové znenie VOP ruší medzi Dodávateľom a Podnikateľom dohodnuté VOP v a v celom znení ich nahrádzajú. Zmenu VOP v prípade zmluvného vzťahu so Spotrebiteľom je možné učiniť len so súhlasom Spotrebiteľa.

15.2 Ak je alebo ak sa stane akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo VOP neplatným, odporovateľným alebo nevynútiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo VOP, ak možno toto ustanovenie oddeliť od Zmluvy alebo VOP ako celku. Partner a Prevádzkovateľ sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie na nahradenie chybného ustanovenia bezchybným, ktoré bude svojim obsahom a účinkami čo najviac podobné neplatnému, odporovateľnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.

15.3 V prípade rozporu akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo iných písomných dohôd uzavretých medzi Zmluvnými stranami s týmito VOP, majú Zmluva alebo iné dohody vždy prednosť, s výnimkou, že by tieto dohody boli neplatné. V takom prípade sa použijú tie časti VOP, ktoré sú svojim významom a účelom najbližšie k neplatne dohodnutým ustanoveniam.

15.4 Listinné zásielky zaslané medzi Zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich faktického doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade, že druhá zmluvná strana nie je zastihnutá z akéhokoľvek dôvodu, napr. sa presťahovala, na adrese uvedenej v Zmluve nesídli alebo sa nezdržuje, je neznáma, alebo ju odmietla prevziať, listinná zásielka je doručená uplynutím troch dní odo dňa, kedy bola zásielka odoslaná na poštovú prepravu.