Ochrana osobných údajov

v spoločnosti SOLID Corp., s.r.o.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Obchodná spoločnosť SOLID Corp., s.r.o., so sídlom Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 10256/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, k čomu poskytuje túto Informáciu zákazníkom v ktorej okrem iného vysvetľuje rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania, spôsoby spracúvania a poučuje ich o ich právach ako dotknutých osôb.

Dotknutou osobou je každá osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa za účelom využitia jeho služieb a za účelom uzatvorenia zmluvy k dodaniu vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia vrátane vypracovania celkového riešenia, stavebnej prípravy, montáže, dopravy a iných s tým spojených služieb. Prevádzkovateľ začína spracúvať osobné údaje dotknutých osôb okamihom zadania Dopytu alebo Objednávky dotknutou osobou, resp. žiadosťou o vypracovanie Cenovej ponuky.

Prevádzkovateľ spracúva o dotknutých osobách tieto osobné údaje: a) identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, prípadne adresa
pre doručenie /inštaláciu/ tovaru, ak sa líši od adresy bydliska; b) kontaktné údaje: e-mailová adresa a telefónne číslo c) údaje o objednávkach: v prípade ak služby Poskytovateľa využije dotknutá osoba opakovane, spracúva Prevádzkovateľ všetky údaje o predchádzajúcich objednávkach vrátane údajov o objednanom tovare a službách, spôsoboch doručenia a platby vrátane platobného účtu a údaje o reklamáciách d) údaje súvisiace s bezpečnosťou: Prevádzkovateľ tiež môže spracúvať nahrávky z kamerových systémov v jeho predajni za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa. (ďalej spolu len „Osobné údaje“)

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z niekoľkých dôvodov:

1) Bez súhlasu dotknutej osoby v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia:

a) Plnenie zo zmluvy zadaním Dopytu alebo Objednávky dotknutej osoby, následným vypracovaním Cenovej ponuky, ktorá je zákazníkom potvrdená vzniká medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou zmluvný vzťah na základe ktorého sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať dotknutej osobe plnenie v Cenovej ponuke špecifikované. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu, ktorý potrebuje pre riadne a včasné splnenie zmluvného záväzku, a to minimálne v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov a údajov o objednávkach. Osobné údaje sa pre tento účel spracúvajú po dobu nevyhnutnú na poskytnutie plnenia zo Zmluvy a prípadne tiež na vybavenie s tým spojených práv dotknutej osoby, akými sú práva zo zodpovednosti za vady. Uvedené znamená, že v prípade ak po zadaní Dopytu a vypracovania Cenovej ponuky nedôjde k uzatvoreniu samotnej Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje po dobu platnosti Cenovej ponuky a 12 mesiacov po jej uplynutí. V prípade uzatvorenia Zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osobe po dobu 5 rokov od plnenia (a v prípade dlhšej záručnej doby na dodaný tovar do uplynutia jedného roka po uplynutí záručnej doby).

b) Oprávnený záujem Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje dotknutej osoby v celom rozsahu, a to hlavne: k ochrane svojich právnych nárokov, ochrany svojho majetku, ako i vnútornej evidencie a kontroly kedy dochádza okrem identifikačných a kontaktných údajov aj k spracúvaniu kamerových záznamov v prípade návštevy predajne dotknutou osobou; v rámci tohto účelu spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho konania dochádza k spracúvaniu osobných údajov po celú dobu trvania konania až do uplynutia zostávajúcej časti premlčacej doby po jeho skončení. k následnému poskytovaniu ponúk a reklamných oznámení týkajúcich sa podobných produktov, aké už dotknutá osoba u Prevádzkovateľa využila alebo k získavaniu informácií o poskytnutom plnení; oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je v tomto prípade záujem na zlepšovaní poskytovaných služieb; Pre tento účel spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje po dobu 6 mesiacov.

c) Plnenie právnych povinností na tomto právnom základe spracúva Prevádzkovateľ identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve pre tieto účely spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k Objednávke.

2) So súhlasom dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje za takým účelom, ktorý by si vyžadoval súhlas dotknutej osoby. V prípade ak by v ojedinelých prípadoch k takejto skutočnosti došlo, bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti poučená.

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov.

A) Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby subjektom, ktorých prostredníctvom Prevádzkovateľ plní zmluvu, napr. subjekt vykonávajúci montáž výrobku, dopravu alebo stavebnú prípravu.

B) Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť informácie do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

C) Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy a poskytnutia plnenia zo zmluvy (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo). Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje, ale následkom neposkytnutia osobných údajov bude odmietnutie uzavretia zmluvy zo strany prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby:

1) Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osobe. Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sú tieto údaje nesprávne.

3) Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

4) Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

d) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

e) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

5) Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

f) ak právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nie je jej súhlas a ku dňu námietky dotknutej osoby trvá dôvod spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

6) Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

7) Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ.

8) a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 11., a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

8) Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

9) Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

10) Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

11) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

12) Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 11 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže za týmto účelom ďalej spracúvať.

13) Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

14) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

15) Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej resp. kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

16) Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

17) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Zodpovedná osoba a kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami, žiadosťami a námietkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Ing. Zdena Boržíka, konateľa, a to písomnou formou alebo osobne na adrese : Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves, v prevádzkovej dobe počas pracovného týždňa, telefonicky prostredníctvom tel. č.: +421 905 349 267 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy: borzik@solidcorp.sk